ikona telefon

+420 607 614 766
rcslunecnik@volny.cz

ikona adresa

Důlce 3092/74,
400 01 Ústí n/L.

logo m

Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku, oddílů a účastníků kroužků a dětských skupin

Osobní údaje členů spolku, oddílů a účastníků kroužků a dětských skupin jsou zpracovávány v souladu se stanovami spolku, a to na základě vyplněné přihlášky a v rozsahu z tohoto dokumentu vyplývajícím. Slouží k evidenci členské základny, k evidenci jednotlivých aktivit spolku a komunikaci se členy spolku, členy oddílů a účastníky kroužků, dětských skupin, příp. s jejich zákonnými zástupci.

Na úrovni organizátora jsou údaje zpracovávány v písemné i elektronické podobě.

Kontaktní údaje členů spolku, členů oddílů a účastníků kroužků a dětských skupin a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost jsou využívány k zajištění komunikace mezi členy, zákonnými zástupci a organizací.

Základní informace o členech spolku, členech oddílů a účastnících kroužků a dětských skupin v rozsahu jména, příjmení, adresy bydliště a data narození jsou zpracovávány pro zajištění dokumentace o činnosti organizace v souladu se zákonnými předpisy a pro potřeby prokazování členů//účastníků vůči poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů, pokud tito takovou dokumentaci požadují.

V případě dětských skupin organizace dále zpracovává údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu účastníků dětských skupin, a to minimálně v rozsahu, kterou mu stanovuje Zákon
o ochraně veřejného zdraví (Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do dětské skupiny) a dále v rozsahu údajů, které zákonný zástupce uvede do přihlášky.

Zpracování osobních údajů zajišťují osoby pověřené statutárním orgánem registrujícího subjektu.

Seznam členů spolku, členů oddílů a účastníků kroužků a dětských skupin je v souladu se Stanovami neveřejný, údaje o členech jsou zpřístupňovány třetím osobám pouze v zákonem stanovených důvodech a dále v případech prokazování členské základny či činnosti poskytovatelům dotačních prostředků z veřejných rozpočtů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu členství ve spolku, po dobu účasti osob v oddílech či na kroužcích a v dětských skupinách a následně po dobu pěti let po ukončení členství, nevyžaduje-li to poskytovatel dotačních prostředků jinak - v případě, že ze strany poskytovatele podpory z veřejných rozpočtů je požadováno delší uchovávání údajů, prodlužuje se doba uchování v souladu s tímto požadavkem.

Zpracování osobních údajů v Rodinném centru Slunečník, z.s je podrobně upraveno vnitřními dokumenty.

Povinností subjektu údajů nebo osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost, která osobní údaje poskytuje, je poskytnutí úplných a pravdivých údajů.

Subjekt údajů má v souladu s platnou právní úpravou

  1. Právo na přístup k osobním údajům
  2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů C. Právo na výmaz
  3. Právo na omezení zpracování E. Právo na přenositelnost
  4. Právo vznést námitku

Uplatnění práva musí být provedeno písemnou formou, a to včetně jednoznačné identifikace subjektu údajů a jasného vymezení požadavku.

Dodatek dle podmínek poskytovatele dotace (MPSV)
Dětská skupina Rozmarýnek a Jasmínka

Pověření ke zpracování osobních údajů

1. Pověření a účel zpracování osobních údajů

1.1. Poskytovatel (MPSV) pověřuje příjemce (RC Slunečník), jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů, včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ.

1.2. Poskytovatel je jakožto správce podle § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I.

2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana

2.1. Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

2.2. Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a to zejména takto:

  1. osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této části tohoto Rozhodnutí;
  2. osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány IS ESF 2014+, jehož správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí; poskytovatel příjemci za účelem vložení osobních údajů zajistí přístupová hesla do IS ESF 2014+;
  3. přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli, svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu podle části II bodu 8 tohoto Rozhodnutí, ledaže je dále upraveno jinak;
  4. zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, budou příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů.

4. Doba zpracování
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

5. Zpracování jiných osobních údajů podpořených osob
Pokud podpořená osoba v souvislosti se svojí účastí v projektu poskytla příjemci jiné, pro realizaci projektu nezbytné osobní údaje, než ty které uvádí Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vztahují se na jejich zpracování obdobné podmínky.

6. Zpracování ostatními osobami

6.1. Příjemce je povinen uzavřít smlouvu podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem nebo s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost má partner vůči svému dodavateli.

6.2. Smlouvy uzavírané podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem, resp. s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů obdobně jako podmínky stanovené v pověření příjemce.

2024 © DeCe COMPUTERS s.r.o. ALL RIGHTS RESERVED.